Get Adobe Flash player
Търсене
Абонирай се за новини

Томбола "Кажи "Обичам те" с подарък"

Пазарувайте над 10 лв. в магазините на Тера Мол, пуснете касовата си бележка в нашите празнични кутии на етаж 0 и +1 и участвайте в томбола за спечелване на уникален сребърен пръстен!

В томболата не участва единствено магазин Billa!

Val cover

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на томболата "Кажи "Обичам те" с подарък" 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за провеждане на томболата "Кажи "Обичам те" с подарък" 

 

1. Организатор на Томболата

1.1. Томболата на Тера Мол (наричана по-долу „Томболата“) се организира от „Тера Център“ ЕООД, адрес: Габрово, бул. Могильов 47,ЕИК175081106 („Организатор“).

1.2. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на официалната уебстраница на Тера Мол - www.terramall.bg, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебстраницата - www.terramall.bg и Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/

 

2. Територия и период на провеждане на Томболата

2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Томболата стартира на 01 февруари 2018 г. и продължава до 14 февруари 2018 г.

 

3. Право на участие

3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с участието си в Томболата.

4. Механизъм на Томболата 

4.1. Всеки, който иска да вземе участие в томболата трябва да пазарува над 10 лв. в периода 01-14.02.2018 г. в магазините на Тера Мол (без магазин Billa), да пусне своята касова бележка с написани три имена и телефонен номер в специално обозначените за томболата кутии. 

5. Награди. Теглене и получаване на награди от Томболата.

5.1. Наградата от Томболата е сребърен пръстен.

5.2. Тегленето на печелившия от Томболата ще се извърши на 14 февруари 2017 г. в 18:00 ч. на сцената на Тера Мол. Участниците не трябва да бъдат на място за тегленето на Томболата.

5.3. Имената на победителят ще бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/ или официалния уебсайт на Тера Мол -www.terramall.bg

5.5. Победителят от Томболата има право да получи наградата си до 14 дни след обявяването на имената му. Наградата може да бъде получена срещу представяне на лична карта.

 

6. Изменение и допълнение на Официалните правила на Томболата

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Кампанията. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на официалната уеб страница www.terramall.bg и на Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/

7. Предсрочно прекратяване на Томболата

Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, като обяви това на официалната уеб страница www.terramall.bg и на Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/

8. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Организатора на събитието и участници в същото се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

9. Публичност

Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

10. Други

10.1. С включването си, всеки участник в Томболата, се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

10.2. Допълнителна информация за Томболата участниците ще могат да получат на място в търговския център, на официалната уеб страница www.terramall.bg и на Facebook страницата https://www.facebook.com/TerraMallGabrovo/